Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van TTV Venlo gevestigd te Venlo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40164021, hierna te noemen: de Vereniging. 

De Vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Doeleinden

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van je verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens van ons ontvangen. 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bondsnummer
 • Ingangsdatum lidmaatschap
 • Competitie [ja/nee]
 • Classificatie parasporter [ja/nee]

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

 • Bestuur
 • NTTB [1]

Onderzoeken of je lid wilt worden, waaronder viermaal gratis trainen.

 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Toestemming

Indien je geen lid wordt verwijderen we je gegevens zo snel als mogelijk, uiterlijk binnen 6 maanden.

 • Bestuur

 

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 • Bestuur
 • Conscribo
 • Gemeente Venlo

Sponsoren, donateurs, vrijwilligers en vrienden.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

 • Bestuur
 • Vriendencommissie (i.g.v. vrienden)

Informatie en/of beeldmateriaal voor promotie, communicatie en verslaglegging:

 • op de website,
 • in de nieuwsbrief,
 • in de kantine
 • het verenigingsarchief.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Foto’s/video’s
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

 • Bestuur
 • Leden
 • Trainers
 • Sponsoren
 • Donateurs
 • Vrienden
 • Bezoekers website en kantine

Versturen digitale berichten, waaronder de nieuwsbrief.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst (leden)

Toestemming (sponsoren, donateurs, vrijwilligers, vrienden)

Zolang als men aangemeld is.

 • Bestuur

Versturen digitale berichten van derden, waaronder sponsoren.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

 

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren.

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens 

Toestemming / Gerechtvaardigd belang

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 • Websitebeheerder
 • Vimexx

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap, bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 • Voornaam
 • Achternaam

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

 • Bestuur

[1] TTV Venlo is een lid-vereniging van de Nederlandse tafeltennisbond (NTTB). Daarom ben je als lid van de Vereniging ook lid van de NTTB. Bekijk dus ook de privacyverklaring van de NTTB.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door jouw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt de Vereniging jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die wij met je hebben, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien jij je als minderjarige wenst te registreren dient je hiertoe expliciete toestemming van jouw ouder(s) of voogd te overleggen. 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raad je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raad je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen je per e-mail en via de website te informeren. 

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Piet Martens
E-mail:  secretaris@ttvvenlo.nl
Telefoonnummer:  077 473 23 31

Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.