Lidmaatschap

Aanmelden als lid

Altijd al kennis willen maken met de tafeltennissport of juist weer willen beginnen? Wordt dan lid van TTV Venlo!

Loop gerust op een trainingsavond binnen om een kijkje te nemen! Wij zullen dan zoveel mogelijk tekst en uitleg geven. Alvorens je tot lid aan te melden mag je 4 keer vrijblijvend mee trainen bij TTV Venlo. Vul hiervoor de tegoedbon in en neem deze mee. Nieuwe jeugdleden trainen in eerste instantie alleen het eerste uur op de woensdagavond.

Zin om lid te worden van TTV Venlo? Vul dan het inschrijfformulier en toestemmingsverklaring in. Deze vindt je onder documenten>formulieren. De ingevulde formulieren graag inleveren bij het secretariaat, Piet Martens.

 

Afmelden als lid

Leden die zich willen afmelden vragen wij dit schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat. Vul hiervoor het uitschrijfformulier in. Deze vindt je onder documenten>formulieren. Het ingevulde formulier graag inleveren bij het secretariaat, Piet Martens.

 

Praktische informatie

Contributie:

Jeugd (t/m 16 jaar) € 120,- per jaar
Jeugd starter (t/m 16 jaar, trainer bepaald) € 85,- per jaar
Senioren/Recreanten (16 jaar en ouder) € 120,- per jaar
Toeslag voor zaterdagscompetitie € 30,- per jaar
Toeslag voor recreantencompetitie € 15,- per jaar
Inschrijfgeld (eenmalig) € 5,- per persoon


Na ontvangst van de nota dient het verschuldigde bedrag te worden overgemaakt op:

Bankrekening:
IBAN NL73RABO0107778254 (Rabobank Venlo)

Statuten en huishoudelijk reglement:
Als lid van TTV Venlo ga je akkoord met de rechten en plichten genoemd in de Statuten en Huishoudelijk Reglement, laatste versie, als waren deze letterlijk hier omschreven.
Het huishoudelijk reglement is hier terug te vinden.

Seksuele intimidatie binnen de vereniging:
TTV Venlo neemt seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels worden door TTV Venlo onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder elf gedragsregels:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Mocht zich een situatie van seksuele intimidatie voordoen, praat er dan over met een van onze vertrouwenspersonen of neem contact op met het Centrum Veilige Sport van het NOC*NSF (meer informatie: https://centrumveiligesport.nl).
Vertrouwenspersonen binnen onze vereniging zijn:

 • Geert-Jan Keijsers
 • Piet Martens

Clubkleding:
Het dragen van clubkleding is alleen verplicht tijdens competitiewedstrijden en/of toernooien. Het verenigingstenue van TTV Venlo bestaat uit een shirt met verenigingslogo en bij voorkeur een zwarte sportbroek. Het shirt kan enkel, eventueel tegen een kleine vergoeding vastgesteld door het bestuur, via TTV Venlo worden aangevraagd en verstrekt.

* Nog vragen na het lezen van bovenstaande? Klik hier om contact op te nemen met iemand van onze vereniging.